Privacy Policy

Editie: oktober 2018

1. Algemeen
Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Pittoors Systems bvba, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Dreefvelden 12 en hebbend als KBO-nummer 0881.841.549. info[at]pittoors-systems.be

In deze Privacyverklaring geven wij aan hoe ons bedrijf als verwerkingsverantwoordelijke in eigen naam en voor eigen rekening uw gegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Door beroep te doen op onze diensten, gebruik te maken van onze website en uw persoonsgegevens mee te delen of ons op andere wijze van uw persoonlijke gegevens te voorzien, erkent u en stemt u in met de voorwaarden van deze verklaring en de verwerking en overdracht van persoonlijke informatie in overeenstemming met deze verklaring en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Pittoors Systems uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

2. Welke persoonsgegevens?
De manier waarop wij informatie verzamelen en opslaan is afhankelijk van hoe onze diensten en/of onze website wordt gebruikt.
– Gegevens die u ons meedeelt naar aanleiding van een contact met ons kantoor: bij het aanvragen van een offerte, bij de vraag om advies en bijstand, bij het aangaan van een overeenkomst, bij inschrijving op onze nieuwsbrief, bij het melden van een schadegeval, bij een sollicitatie.
– Gegevens die we verzamelen op basis van uw gebruik van onze diensten: tijdens een bezoek aan onze website.
– Gegevens die publiek zijn: via een publicatie op een website of gegevens die in de pers verschenen zijn.

De gegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen onder meer (doch niet limitatief) de volgende zijn: (Bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer,…

Wij lezen uw identiteitskaart uit waarbij wij dus alle gegevens verzamelen die op uw identiteitskaart worden opgeslagen. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw beveiligingsbehoeften in te schatten en u een beveiligingsvoorstel te kunnen overmaken. Het betreft hier gegevens aangaande gebouwen en terreinen, veiligheidsgegevens,… Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de dienst waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft. U bent steeds vrij om ons bepaalde gegevens niet mee te delen, doch in dat geval is het mogelijk dat wij u geen optimale dienstverlening kunnen verstrekken (bv. geen passende offerte kunnen overmaken).

3. Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens met de bedoeling om u beter van dienst te kunnen zijn. Waarbij:
– Bepaalde gegevens noodzakelijk zijn voor het aanbieden van de gepaste offertes, voor het sluiten van overeenkomsten en voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
– Het gebruik van persoonsgegevens noodzakelijk is voor facturatie- en vergoedingsdoeleinden.
– Gegevens kunnen gebruikt worden om de juiste nieuwsbrieven te versturen, mededelingen te sturen of uitnodigingen voor seminaries of evenementen te versturen.
– Gegevens kunnen gebruikt worden om marktonderzoeken en -analyses uit te voeren
– Gegevens gebruikt worden voor het verbeteren van onze diensten, het aanbieden van klantenservice en het afhandelen van klachten.
– Gegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan Pittoors Systems u op de hoogte houden.
U heeft hiertoe toestemming verleend, doch u kan deze toestemming steeds intrekken door een e-mail met uw verzoek te zenden naar info[at]pittoors-systems.be

4. Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons bedrijf?
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een beveiligingsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en het onderhoud van geplaatste installaties.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Als wij persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan die welke in deze verklaring zijn uiteengezet, zullen wij u informatie verstrekken over het nieuwe doel en alle andere noodzakelijke informatie voordat wij met de nieuwe verwerking beginnen.

5. Aan wie geven wij deze gegevens door?
In de gevallen waarin wij optreden als makelaar worden uw gegevens doorgegeven aan de (verzekerings)maatschappij met wie u de overeenkomst afsluit.
Bij de afhandeling van een schadegeval worden de noodzakelijke gegevens doorgegeven aan de partijen die in het dossier tussenkomen (schade experten, garages, erkende herstellers, deskundigen,…). Verder maken wij gebruik van leveranciers en onderaannemers om bepaalde diensten uit te voeren namens Pittoors Systems of om Pittoors Systems te helpen de diensten uit te voeren. Voor zover als nodig binnen hun opdracht kunnen wij (bepaalde) persoonsgegevens aan hen doorgeven en/of laten verwerken. Dit kunnen zijn: boekhouder, onderaannemer, banken, advocaten & notarissen, belanghebbende openbare besturen zoals belastingen, sociaal secretariaten, kas voor zelfstandigen, verzekeringsmaatschappijen…

Enkel in uitzonderlijke gevallen en als dit nodig is voor het technisch beheer van onze website, kan de onderneming die instaat voor het bouwen en onderhoud van onze website toegang hebben tot deze persoonsgegevens.
Onze website vermeldt soms links naar sites van derden (Verzekeringsmaatschappijen, sociale media) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens.

6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig voor het verrichten van de diensten die worden opgesomd in deze Privacyverklaring en/of voor de naleving van de wet- en regelgeving. Na afloop van deze periode, zullen we jouw persoonsgegevens veilig verwijderen. Als de gegevens na deze periode nodig zijn voor analytische, historische of andere legitieme zakelijke doeleinden, zullen we passende maatregelen nemen om deze gegevens te anonimiseren.

7. Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens?
We weten hoe belangrijk het is om jouw persoonsgegevens veilig te beheren en te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving. De persoonsgegevens die we van jou bijhouden, kunnen doorgegeven worden aan of opgeslagen worden op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Je persoonsgegevens kunnen tevens worden verwerkt door organisaties die buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers werken. We treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens adequaat beschermd blijven en dat ze overeenkomstig deze Verklaring gebruikt worden.

8. Wat zijn uw rechten?
Volgens de wet heb je volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:
– Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en wanneer dit het geval is om hier toegang tot te krijgen.
– Recht van verbetering en/of verwijdering
Je hebt het recht om foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.
– Recht van beperking
Je hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
– Recht van bezwaar
Je beschikt eveneens over een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
– Recht op overdraagbaarheid
Je hebt het recht op ieder moment op kosteloze wijze je persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met het oog op overdracht ervan aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke.
– Recht op intrekking van de toestemming
Je hebt steeds het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op je toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je je toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

9. Tot wie kan u zich richten?
Als je je rechten wil uitoefenen kan je ons contacteren via e-mail: info@pittoors-sytems.be of per brief: Pittoors Systems bvba, Dreefvelden 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Hierbij zijn we verplicht om uw identiteit te controleren. Gelieve ons aldus bij uw verzoek een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

10. Gebruik van cookies (zie cookie-policy)
Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op je computer, laptop of mobiel apparaat bij het bezoeken van onze website. Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om je gebruiksvoorkeuren te
onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Deze “cookies” bevatten geen persoonlijke informatie, maar helpen ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Dit helpt ons om je een betere gebruikservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. De inlichtingen opgeslagen door deze cookies kunnen enkel door Pittoors Systems of de onderneming die instaat voor het onderhoud van onze website gelezen worden en enkel gedurende het bezoek aan de Website. Indien je niet wenst dat wij “cookies” automatisch op uw harde schijf plaatsen, kan je de instellingen van uw browser aanpassen, zodat deze “cookies” automatisch geweigerd worden, of zodat je
geïnformeerd wordt telkens we een cookie willen sturen. Hou er wel rekening mee dat, indien je “cookies” weigert, bepaalde delen van de website niet of minder goed toegankelijk kunnen zijn.

11. Wijziging van deze verklaring
Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen tijde aanpassen. In dat geval zullen we de “ingangsdatum” bovenaan de Privacyverklaring wijzigen. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen.

12. Bezwaren en klachten
Als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld, kan je je wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is. De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse, de Engelse en de Franse Privacy & Cookie Policy, zal de Nederlandstalige versie voorrang hebben.